Typy konstrukcí podlahového vytápění hal

Užitná zátěž u systému vytápění průmyslových ploch

Statik stanoví podle požadované užitné zátěže kvalitu a druh betonu, jakož i konstruktivní montáž a tloušťku betonových desek. Průmyslové plošné vytápění LoWaTec neobsahuje žádné systémové prvky, které by omezovaly užitnou zátěž, tudíž nemusí být zohledňována žádná systémově podmíněná omezení.
 

Druh konstrukce pro podlahový vytápěcí systém

V případě, že podlahová deska bude postavena dříve než stěny haly, bude montáž průmyslového plošného vytápění LoWaTec provedena venku. Mohou zde být nutná bezpečnostní opatření, podmíněná povětrnostními vlivy.
Před instalací průmyslového plošného vytápění musí být podklad schválen vedením stavby, protože topení je integrováné do budoucí betonové desky.

Podklad systému plošného vytápění hal

Zjednodušený řez podlahou průmyslové haly může být znázorněn následovně:

podlaha u plosneho vytapeni

Při nedostatečné nostnosti podkladu bude zabudována nosná vrstva. Jako materiál se používá především štěrkopísek nebo štěrk, přičemž k němu může být pro zvýšení nosnosti přidáno pojivo (např. cement). O nutnosti nosné vrstvy rozhoduje statik.
Pro dosažení rovného povrchu se na podklad, popř. na nosnou vrstvu, nanese filtrační vrstva (řídká vrstva betonového nebo cementového nátěru).

Izolace stavby u plošného vytápění hal

Podle kvality podkladu (vlhkost půdy, tlaková nebo netlaková voda) musí být stanovena podle DIN 18195 izolace stavby.
Rozhodnutí o uložení stavební izolace přísluší projektantovi budovy a montáž stavební firmě.

Tepelná izolace

V případě, že to bude nutné, bude oproti zemi položena pod betonovou desku tepelná izolace. O možnostech provedení, popř. realizace bez izolace naleznete více informací v sekci o technice betonových spar

Dělící stropy vícepatrových průmyslových staveb se stejným způsobem užití by měly být podle DIN EN 1264 – 4 vybaveny tepelnou izolací (Rλ = 0,75 m²K/W) pod betonovým stropem, pokud je průmyslové plošné vytápění umístěno uvnitř betonového stropu.

Montáž tepelně-izolační vrstvy provádí nejčastěji stavební firma.

Dělící a kluzné vrstvy u podlahového vytápění průmyslových hal

Tepelně izolační vrstvy, jakož i nespojené nosné vrstvy, by měly být zakryty dělící vrstvou z polyetylénové fólie. Tyto fólie zaručí oddělení materiálů a zabrání látkové přeměně. Dále se tak předejde tepelným mostům v důsledku vnikajícího betonu.
Mezi betonovou desku a nosnou vrstvu budou umístěny kluzné vrstvy ve formě dvouvrstvé polyetylénové fólie. Tato fólie snižuje tření mezi betonovou deskou a nosnou vrstvou a s tím spojené zatížení betonové desky.
Montáž dělících, popř. kluzných vrstev provádí nejčastěji stavební firma.

Železobeton – vyztuženýbeton pro podlahove vytapeni haly

Vyztužený beton je klasickým provedením betonu. Skládá se ze spodní a horní výztuže se speciálním distančním držákem mezi jednotlivými vrstvami výztuže.
Zpravidla je spodní výztuž použita jako nosník, tzn. potrubí PE-Xa LoWaTec je připevněné pomocí kabelových spojek nebo speciálního spojovacího stroje na spodní ocelové výztuže.

Výhoda

  • Pevnost při velmi vysokých zátěžích

Nevýhoda

  • Funkční vytápění teprve po 28. dni
  • Nákladově náročné dilatační spáry

Železobeton - nevyztuženýbeton pro podlahove vytapeni haly 2

Železobeton se skládá z betonu a ocelových vláken. Beton se prokládá s ocelovými vlákny, takže při uložení betonu se nastaví trojrozměrné ukotvení, a tím se nahradí klasické vyztužení.
Jako nosník trubek se použije ocelová rohož  (např. Q131 popř. Q188 – min. průměr výztuže 5 mm) nebo speciální umělohmotná lišta, aby se zamezilo vyplavání trubekna povrch při betonáži.

Nevýhoda

  • Nízké náklady na montáž

Výhoda

  • Funkční vytápění teprve po 28. dni
  • Nákladově náročné dilatační spáry

Válcovaný betonbeton pro podlahove vytapeni haly 2

Válcovaný beton nebo "Roller Compacted Concrete" (RCC) je zavlhlý beton. Beton se buď dopraví z betonárky na místo ve vyklápěcím vozidle, nebo se vyrobí na místě. Zpravidla se potom beton uloží pomocí damperu, vyrovná se pomocí laserové technologie a utěsní prostřednictvím vibračních desek a vibračních válců. Jako nosník trubek pro uchopení PE-Xa trubek LoWaTec se použije ocelová rohož (např. Q131, popř. Q188) nebo speciální umělohmotná kolejnice.

Výhoda

  • Žádné nákladově náročné dilatační spáry
  • Funkční vytápění po 3. dni

Nevýhoda

  • Hospodárná instalace betonu teprve u ploch > 2.500 m²